Normalització i independència

Podeu trobar la guia d'aprofitament d'aquests vídeos a la secció de descàrregues.